Vedtægter

BIF`s Venner vedtægter

§ 1. Foreningens navn er "B.I.F.s Venner". Dens hjemsted er Brædstrup.

§ 2. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til almene idrætsformål i B.I.F. bl.a. ungdomsarbejde og træneruddannelse - dog fortrinsvis fodboldformål.

§ 3. Foreningens medlemmer forpligter sig til at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves en gang årligt. Endvidere kan medlemmer og ikke medlemmer forpligtende tegne sig for et af generalforsamlingen fastsat beløb for fodboldafdelingens bedste holds vundne og uafgjorte turneringskampe. Dette beløb opgøres samlet for både forårs- og efterårsturneringen og opkræves sammen med det kommende års kontingent.

§ 4. Som medlemmer optages alle, der forpligtiger sig til at opfylde 1. punktum af § 3.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 2 medlemmer i lige år. På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Valgene finder sted ved simpel stemmeflertal.

Intet medlem af BIFs Venners bestyrelse kan samtidig være medlem af BIFs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem på det første møde efter generalforsamlingen. Mødet skal afholdes senest én måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter - herunder fordelingen af den økonomiske støtte.

Foreningen forpligtes i alle forhold ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura udstedt af den samlede bestyrelse.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres senest 8 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg:
a. 2 medlemmer af bestyrelsen (3 medlemmer af bestyrelsen)
b. 1 bestyrelsessuppleant
c. 1 revisor
d. 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
§ 7. Egon Møller Jensens mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontantbeløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i "Egons ånd".
Mindeprisen uddeles når der er mulighed herfor. Der kan i samme år uddeles op til 2 mindepriser.

Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:

a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække.

b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF.

c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen
til fremtiden i BIF

d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem flere år.

§ 8. Vedtægtsændringer kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 8 dage før.

§ 10. Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder dens midler Brædstrup Idrætsforening af 1924.

§ 11. Nuværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling onsdag den 31. januar 1973.

Omskrevet første gang marts 1988.
Omskrevet anden gang 20. december 2011.