Brugernavn
 
  Password
         Glemt login info?  
Her kan du læse det seneste års nyheder fra BIFs Venner. Er du interesseret i oplysninger fra tidligere år, finder du det under "Arkiv". 
Lotteri 2018.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige vindere i BIF's Venners Lotteri 2018.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Frida Selimann Møller Pedersen på lodseddel nummer 309.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 334 og 374.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 38, 40, 164, 237, 259, 273, 289, 350, 356 og 377.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 37, 67, 178, 214, 283, 310, 369, 394, 395 og 399.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 19, 47, 116, 189, 199, 205, 241, 251, 304 og 355.
Gevinsterne kan afhentes hos Finn Christensen, Bøgevang 30, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal være afhentet senest den 1. december 2017.
BIF's Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne og ikke mindst en stor tak til vore to sponsorer: Tømrerfirmaet Kæmsgaard ApS og Brædstrup Hallens Cafeteria.
 
 
Førstepræmien på 5.000,00 kroner blev overrakt af BIF's Venners formand Klaus Bjerring til en glad vinder Frida Selimann Møller Pedersen.
 
 
Konstituering af ny bestyrelse.
Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2018 gav følgende sammensætning af BIF's Venners bestyrelse:
            * Formand Klaus Bjerring
            * Næstformand Finn Christensen
            * Kasserer Ole Meiner Jensen
            * Sekretær Henrik Daugaard
            * Menig medlem Ole Pedersen 
 
Generalforsamling 2018.
 
Generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra generalforsamlingen: 
Pkt. 1:   Valg af dirigent.
               * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
                  Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Pkt. 2:   Formandens beretning.
               * Beretning følger nederst.
                  Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.
Pkt. 3:   Aflæggelse af regnskab.
               * Overskud kr. 88.291,69 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 397.334,63.
                  Der er i alt uddelt kr. 64.000,00 i 2017. 
                  Der var ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.
Pkt. 4:   Fastsættelse af kontingent.
               * Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100,00. Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5:   Valg.
               * På valg til bestyrelsen var:
                  Carsten Kjær, der ikke ønskede genvalg. Claus Bjerring blev foreslået og valgt.
                  Finn Christensen, der ikke ønskede genvalg. Ole Pedersen blev foreslået og valgt.
                  Kurt Sørensen har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet stort arbejdspres.
                  På valg som bestyrelsessuppleant var Flemming Petersen, der ikke ønskede genvalg.
                  Thomas Westermann blev foreslået og valgt.
                  På valg som revisor var Bjarne Sørensen, der blev genvalgt.
                  På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6:   Indkomne forslag.
               * Bestyrelsen stillede forslag om, at Finn Christensen, på baggrund af Kurt Sørensens ønske om at
                  forlade bestyrelsen et år før valgperiodens udløb og den dermed store udskiftning i bestyrelsen,
                  ekstraordinært blev indstillet som 1. suppleant og indgik i bestyrelsen for en 1 årig periode.
                  Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 7:   Eventuelt.
               * Ole Schultz takke for udnævnelsen som Årets Biffer.
                  Hanne Østergård takkede for Egon Møller Jensens Mindepris.
                  Ole Schultz takkede for samarbejdet med BIF's Venner og de økonomiske bidrag.
                  Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
                  Carsten Kjær takkede dirigenten veludført arbejde og overrakte et par flasker vin. 
 
Årsberetning BIF's Venner 2017.
Endnu et spændende år er gået for BIF's Venner.
Arbejdet i BIF's Venner er nok ikke det mest krævende, når vi ser på det, der ellers sker i og omkring BIF.
Men vi synes, det er spændende og en stor fornøjelse, at vi kan være med til at støtte op omkring det store arbejde, der udføres i BIF.
Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i BIF's Venner er meget glade for det store arbejde, der udføres, og ser med glæde på den udvikling og fornyelse, der sker i BIF.
Etablering af en hel ny fodboldafdeling, hvor ungdom og senior er lagt sammen.
Nye udvalg kommer til bl.a. E-Sport, som er et rigtigt spændende tiltag.
Så man må sige, at BIF er med helt fremme i forhold til nye idrætsgrene.
Ligeledes er det glædeligt at se den stabilitet, der kendetegner bestyrelsen i BIF. Dette betyder meget i det daglige arbejde, og man har jo virkelig forstået at få placeret sig med folk i mange udvalg i og omkring BIF. Her tænker jeg blandt andet på Sportshallerne, som jo er meget vigtige for BIF, og ikke mindst det nye Brædstrup Lokalråd. Det er flot, at man har kræfter til at engagere sig på den måde.
Jeg vil ikke fremhæve noget udvalg frem for andre for året, der gik. Det ville være forkert, da vi oplever et meget stort engagement omkring alle udvalg, og det skal der fra BIF's Venner lyde en stor ros for til alle.
Det undrer dog lidt, at man i det nye fodboldudvalg vælger indtægtsgivende arrangementer fra, som i mange år har bidraget både til økonomi og promovering af udvalget.
Men vi vælger at tro, det er velovervejet, når man vælger at vælge fra og til i forhold til indtjeningen.
Blot skal man huske, at omsætningen og udlodningen i BIF's Venner er ca. den samme fra år til år, så der kommer alt andet lige ikke flere midler herfra.
Specielt omkring banderne opstår der fra tid til anden tanker om, at de lige så godt kunne ligge i fodboldafdelingen. Man skal blot huske på, at banderne har været en hjertesag for BIF's Venner i mange år, og der bliver gjort et rigtig stort stykke arbejde hvert år for, at banderne ser pæne ud, og der bliver solgt ledige pladser. Så jeg synes, man skal overveje, om ikke banderne ligger godt, der hvor de er. Frem for at fratage BIF's Venner deres glæde ved arbejdet. Jeg tvivler alvorligt på, at nogen kan skabe større indtjening på banderne end BIF's Venner.
I fremtiden kunne det være oplagt, at se på om vedtægterne for BIF's Venner skal rettes til, så de bedre matcher den bredde, der er opstået i BIF og dermed en lidt anden fordeling af pengene. Dette har der også tidligere været ønsker fremme om fra BIF selv. Men det er klart, at bandelejen er jo skabt omkring fodbold, og derfor er det også naturligt, at disse penge primært tildeles fodbolden. Lotteriet er mere bredt funderet omkring indtjeningen, og derfor kan disse penge bedre bruges til bredden i BIF.
En anden lille bekymring er, at vi engang imellem ser annoncer fra forskellige udvalg, hvor man kan være i tvivl om udvalgets tilhørsforhold. Det er lidt ærgerligt, for det er jo i sidste ende sammenholdet, der gør, at BIF er en stærk og sund forening.
Omkring BIF's Venner selv, så er året gået med lotteri, udlejning af bander, fastholdelse af medlemmerne, behandling af indkomne ansøgninger samt udnævnelser ved årets Nytårstaffel.
Lotteriet ligger i faste rammer. Der er solgt 400 lodder, som vi plejer. Hovedgevinsten blev vundet af Jørn Søgaard, som fik gevinsten overrakt af Finn Christensen under et spil golf. Så noget vandt han da den dag!
Der skal lyde en stor tak til alle sælgerne, og en særlig tak til Kirsten Olsen og Finn Christensen, som lægger et meget stort stykke arbejde omkring lotteriet.
I forhold til banderne er status, at vi ved udgangen af 2017 havde 76 bandereklamer. 1 stk. mindre end sidste år, men der er udsigt til flere i 2018.
Medlemsmæssigt er vi gået lidt tilbage fra 88 til 83 medlemmer. Måske hænger det lidt sammen med resultaterne. Men vi oplever også, at det ikke er så nemt at få de yngre til at støtte BIF's Venner.
Vi kan derfor kun opfordre fodboldafdelingen til at støtte op omkring medlemskab af BIF's Venner.
Vennerne har i 2017 uddelt kr. 64.000,00 til afdelingerne. Heraf kr. 48.000,00 til fodbold + kr. 10.000,00 som er øremærket talentudvikling. Kr. 3.000,00 til gymnastikafdelingen og sidst men ikke mindst kr. 13.000,00 til E-Sport, som hjælp til udstyr i forbindelse med opstarten af afdelingen.
Årets Biffer blev Ole Schultz, som fik udnævnelsen for sit store og vedholdende arbejde som formand i BIF.
Egon Møller Jensens Mindepris gik til Hanne Østergård for hendes ligeledes utrættelige arbejde omkring løbeklubben. Endnu engang stort tillykke til begge.
Til slut vil jeg sige tak til: Bandeindehaverne, medlemmer af BIF's Venner, lodseddelkøbere, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, vore dygtige revisorer og sidst men ikke mindst bestyrelsen i BIF's Venner for samarbejdet og nogle hyggelige stunder under møderne.
Formand for BIF's Venner
Carsten Kjær. 
 
 
GENERALFORSAMLING
 
Ordinær generalforsamling i BIF's Venner.
 
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30. 
 
 
BIF's Nytårstaffel 20.01.2018.
Ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 20.01.2018 blev "Egon Jensens Mindepris" uddelt for 7. gang med følgende omtale fra formand for BIF's Venner Carsten Kjær: 
"I år er det mig forundt at overrække Egon Møller Jensens Mindepris.
Egon Møller Jensens Mindepris er, som det er formuleret i vedtægterne for BIF's Venner, en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontantbeløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et sort arbejde i "Egons ånd".
Når vi taler om at arbejde for BIF i Egons ånd, så husker jeg det meget som, at Egon satte pris på alle, som gjorde et stykke arbejde for BIF - stort som småt.
Udvælgelsen af modtagerne til Mindeprisen foretages alene af BIF's Venner. Der kan ikke indstilles kandidater.
Heldigvis er det sådan, at det ikke er svært at finde personer, som opfylder kriterierne for at modtage mindeprisen. Det er straks sværere at vælge modtageren det enkelte år. For der er rigtig mange, som gør et stort arbejde for BIF hvert år. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at den, som modtager prisen i år, har gjort noget ekstra.
Modtagere af mindeprisen skal opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:
  • Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
  • Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
  • Den pågældende skal gennem træner- og lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden i BIF
  • Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem flere år
Inden jeg oplæser begrundelsen for valget af årets modtager af Egon Møller Jensens Mindepris, vil jeg bede modtageren om at komme herop.
Hanne Østergård vil du komme herop.
Når vi ser på kriterierne for tildeling af mindeprisen, er det jo sådan, at man ikke nødvendigvis skal opfylde alle kriterier for at modtage mindeprisen.
Årets modtager omfattes dog fint af alle 4 kriterier.
Det er dog en særlig glæde for mig, at vi i år har valgt en modtager, som i høj grad opfylder pkt. 3, da dette punkt var en hjertesag for mig, da vi formulerede kriterierne::
"Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden i BIF."
For de, som måske ikke kender Hanne så godt, har vi lagt følgende til grund for tildelingen af årets mindepris:
Hanne er formand for BIF Løbeklubben 8740 og var med til opstart af afdelingen og drivkraften bag afdelingens optagelse i BIF for 6 år siden. Efter løbeklubben blev en del af BIF, har Hanne været en ildsjæl i afdelingen bl.a. med opstart af "Den Genfundne Bro Løbet" nu med 250 deltagere, og en "Walk" afdeling, som har givet ca. 20 nye medlemmer, så løbeklubben nu er oppe på ca. 60 medlemmer.
Sidste nyt, som Hanne har sat i søen, er Nytårsløbet nytårs aftens dag med champagne og kransekage, hvor omkring 60 personer tog imod tilbuddet og havde en rigtig dejlig tur.
Så kommer vi det vist ikke nærmere i forhold til at kombinere sport og hygge!
Derudover var Hanne drivkraften i oprettelsen af BIF Basket for ca. 3 år siden, hvor hun også påtog sig formandsposten de første år, indtil man havde fået det startet op, og Torben overtog.
Hanne har dog ikke sluppet Basket afdelingen helt, da hun stadig er med i afdelingens bestyrelse.
Udover sit engagement i BIF, som jeg vil mene fylder rigtig meget, arbejder Hanne til daglig som sygeplejerske med forskellige vagter samt passer sin familie. Og så er Hanne også støtte for et par syriske flygtninge familier, der bor i Brædstrup, hvor hun selvfølgelig har sørget for, at børnene er aktive i forskellige afdelinger i BIF.
Sidst men ikke mindst er Hanne en positiv og seriøs person, der altid er klar, hvor der ligger en opgave.
Så Hanne er bestemt med til at sætte dagsordenen for BIF både nu og for fremtiden.
Så - kære venner - Hanne er en rigtig BIFFER!
Giv Hanne et stort bifald..."
Til stående klapsalver fik Hanne overrakt et diplom, en check på kr. 3.000,00 samt blomster.
 
For 39. gang udnævnte BIF's Venner "ÅRETS BIFFER".
Formand for Brædstrup Idrætsforening Ole F. Schultz blev udnævnt til "Årets Biffer 2017", for sit store arbejde som formand for BIF. Nærmere omtale følger...
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIF's Venner.
 
BIF's Venner overrakte desuden:
  • Kr. 40.000,00 til Fodboldafdelingen. 
     
                                
Årets Biffer 2017 Ole F. Schultz, Hanne Østergård modtager af Egon Møller Jensens Mindepris 2017 samt formand for BIF Fodbold Kurt Hansen lykønskes af BIF's Venner ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 20.01.2018.
 
 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIF's Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2017.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
SPONSORER


Denne side er drevet af Klubmodul.dk