Brugernavn
 
  Password
         Glemt login info?  
 

Vedtægter for Brædstrup Idrætsforening af 1924

§ 1

Foreningens navn er Brædstrup Idrætsforening af 1924. Brædstrup Idrætsforening af 1924 er hjemmehørende i Horsens Kommune.

 

§ 2

Brædstrup Idrætsforening af 1924s formål er at virke til gavn for idrættens fremme i Horsens Kommune. Brædstrup Idrætsforening af 1924 skal være tilsluttet de hovedforeninger, der er mest formålstjenlige for Brædstrup Idrætsforening af 1924s aktiviteter.

 

§ 3

Brædstrup Idrætsforening af 1924 består af lige så mange afdelinger, som der er idrætsgrene indenfor Brædstrup Idrætsforening af 1924. De respektive afdelingsformænd besidder hver 1 plads i hovedbestyrelsen jf. § 7. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan alene vedtages af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger har selvstændig økonomi og regnskab. Afdelingernes regnskaber indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924.

 

§ 4

En komite kan nedsættes/optages efter behov. Dog skal komiteens formål ligge inden for rammerne af aktiviteter der kan udbydes i Brædstrup Idrætsforening af 1924. Komiteen skal mindst bestå af en formand og en kasserer. Den enkelte komite har selvstændig økonomi og regnskab. Regnskabet  indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924. Forretningsorden for komiteen skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til hver komite.

 

§ 5

Som medlemmer kan optages alle, der vil virke under, og respektere Brædstrup Idrætsforening af 1924s vedtægter. Man er medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, når man har betalt sit kontingent til de respektive afdelinger i regnskabsåret. Passivt medlemskab opnås ved at betale et af bestyrelsen fastsat beløb. pr. år. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere er automatisk medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

 

§ 6

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, eller idømme et medlem karantæne, hvis den pågældende person overtræder de for Brædstrup Idrætsforening af 1924 gældende normer og regler. Den pågældende har dog ret til at indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling efter de i § 9 gældende regler.


§ 7

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 2 menige medlemmer samt formanden for hver afdeling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Formand og sekretær vælges på ulige årstal, næstformand og kasserer på lige årstal. Halvdelen af afdelingsformændene samt 1 af de menige medlemmer er ligeledes på valg hvert år. Endvidere vælges hvert år en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år. Ingen kan vælges til bestyrelsen, medmindre de er til stede på generalforsamlingen eller forud har givet tilsagn over for bestyrelsen. For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være fyldt 16 år. I tilfælde af udtræden kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem frem til den førstkommende generalforsamling.

Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes af hovedformand, næstformand og hovedkasserer hver for sig. Den øvrige del af bestyrelsen kan disponere i henhold til prokura eller fuldmagt udstedt af hovedformand, næstformand  og hovedkasserer i forening.

De respektive afdelinger/komiteer i Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes her ud over, af afdelingsformand og afdelingskasserer, som kan disponere hver for sig.

Ved optagelse af lån eller andre lignende forpligtelser tegnes Brædstrup Idrætsforening af 1924 af den samlede bestyrelse. Dog med de begrænsninger at gældsforpligtelser alene kan indgås af myndige bestyrelsesmedlemmer og at eventuel sikkerhedsstillelse alene må omfatte værdier der er indeholdt i Brædstrup Idrætsforening af 1924.

 

§ 8

Hver afdeling udpeger et udvalg til varetagelse af afdelingens interesser. Udvalgene består af det antal personer som afdelingen finder tilrådeligt, dog mindst afdelingsformand og afdelingskasserer.

 

§ 9

Brædstrup Idrætsforening af 1924s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924
    v/hovedformanden til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag (herunder ændringer til vedtægter og forretningsordner.).

5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924 i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afvikles.

Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres senest 10 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.

 

Brædstrup Idrætsforening af 1924s regnskabsår går fra den 01. januar til den 31. december. Stemmeret har alle medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924, der er fyldt 14 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et tilstedeværende medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924 ønsker det.

Vedtægtsændringer og øvrige punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed falder forslaget.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 10 dage før.

 

§ 11

Beslutning om Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen afgøres ved simpelt stemmeflertal - uanset antallet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Ved Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning skal Brædstrup Idrætsforening af 1924s formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme i Horsens Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Vedtægter forelagt på generalforsamlingen den 19.03.2009.

 

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen for
Brædstrup Idrætsforening af 1924

 

 

1.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Brædstrup Idrætsforening af 1924 og står til ansvar over for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte et forretnings-udvalg, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt de menige bestyrelsesmedlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924.

Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden i samarbejde med bestyrelsen.

 

2.

Der afholdes bestyrelses-/ forretningsudvalgsmøder hver måned, dog undtaget juli og december. Mødeterminerne fastlægges på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås vedtægterne og forretningsordener med henblik på efterlevelse, samt orientering overfor nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen/forretningsudvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i møderne. Ved afstemninger gælder simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, tæller formandens dobbelt.

 

3.

Afdelingsformand/-kasserer kan hver især bemyndige trænere og ledere i de respektive afdelinger til at foretage indkøb hos forretningsdrivende i Brædstrup.

Kassereren i de enkelte afdelinger skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører afdelingens regnskab i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.

Hovedkassereren fører hovedkassen og har den overordnede økonomiske styring af Brædstrup Idrætsforening af 1924, ligeledes i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.

Hovedkassereren opkræver et grundbeløb fra hver afdeling pr. medlem. Beløbets størrelse vedtages på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte at der ikke skal opkræves grundbeløb for bestemte aldersgrupper. Samtidig fastsættes også kontingentet for passivt medlemskab af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Afdelingsbudgetter skal fremlægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned før aktivitetens opstart. Budgetterne opdeles efter sommer- og vinteraktiviteter inden for Brædstrup Idrætsforening af 1924.

Hver afdelings/komites økonomi skal balancere. Til styring af dette forhold er hver afdelingsformand pligtig til løbende at orientere bestyrelsen om afdelingens økonomi.

Bestyrelsen kan godkende lån afdelingerne imellem. Evt. lån skal tilbagebetales efter retningslinier givet fra bestyrelsen.

 

4)

Hver afdeling er forpligtet til at aflevere en skriftlig redegørelse over afdelingens virke i det forgangne regnskabsår til formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924, som herefter indarbejder det som en del af den samlede beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924 til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

 

 

Forretningsorden vedtaget på generalforsamlingen den 19.03.2009.

SPONSORER


Denne side er drevet af Klubmodul.dk