Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR
BRÆDSTRUP IDRÆTSFORENING AF 1924
 
1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Brædstrup Idrætsforening af 1924 og står til ansvar over for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.
Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte et forretnings-udvalg, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt de menige bestyrelsesmedlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden i samarbejde med bestyrelsen.
 
2.
Der afholdes bestyrelses-/ forretningsudvalgsmøder hver måned, dog undtaget juli og december. Mødeterminerne fastlægges på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås vedtægterne og forretningsordener med henblik på efterlevelse, samt orientering overfor nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen/forretningsudvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i møderne. Ved afstemninger gælder simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, tæller formandens dobbelt.
 
3.
Afdelingsformand/-kasserer kan hver især bemyndige trænere og ledere i de respektive afdelinger til at foretage indkøb hos forretningsdrivende i Brædstrup.
Kassereren i de enkelte afdelinger skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører afdelingens regnskab i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren fører hovedkassen og har den overordnede økonomiske styring af Brædstrup Idrætsforening af 1924, ligeledes i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren opkræver et grundbeløb fra hver afdeling pr. medlem. Beløbets størrelse vedtages på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte at der ikke skal opkræves grundbeløb for bestemte aldersgrupper. Samtidig fastsættes også kontingentet for passivt medlemskab af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Afdelingsbudgetter skal fremlægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned før aktivitetens opstart. Budgetterne opdeles efter sommer- og vinteraktiviteter inden for Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Hver afdelings/komites økonomi skal balancere. Til styring af dette forhold er hver afdelingsformand pligtig til løbende at orientere bestyrelsen om afdelingens økonomi.
Bestyrelsen kan godkende lån afdelingerne imellem. Evt. lån skal tilbagebetales efter retningslinier givet fra bestyrelsen.
 
4)
Hver afdeling er forpligtet til at aflevere en skriftlig redegørelse over afdelingens virke i det forgangne regnskabsår til formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924, som herefter indarbejder det som en del af den samlede beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924 til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.
 
 
Forretningsorden vedtaget på generalforsamlingen den 19.03.2009.