Om brædstrup IF

Brædstrup IF

Her er sider om de forskellige aktiviteter, som vi byder på i foreningen,
kig dig endeligt rundt på siderne og se om der er noget som kunne friste dig.

Hovedbestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Formand fodbold

Formand Gymnastik

Formand Badminton

Formand basketball

Formand E-Sport

Formand Volleyball

Webmaster

Persondatalovgivning

Privatlivspolitik for Brædstrup Idrætsforening
(24-05-2018)

Brædstrup Idrætsforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Brædstrup Idrætsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere og trænere:
– Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
o
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
• Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne privatlivspolitik er vedtaget af Brædstrup Ifs bestyrelse d. 24 maj.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP IDRÆTSFORENING AF 1924

§ 1
Foreningens navn er Brædstrup Idrætsforening af 1924. Brædstrup Idrætsforening af 1924 er hjemmehørende i Horsens Kommune.
 
§ 2
Brædstrup Idrætsforening af 1924s formål er at virke til gavn for idrættens fremme i Horsens Kommune. Brædstrup Idrætsforening af 1924 skal være tilsluttet de hovedforeninger, der er mest formålstjenlige for Brædstrup Idrætsforening af 1924s aktiviteter.
 
§ 3
Brædstrup Idrætsforening af 1924 består af lige så mange afdelinger, som der er idrætsgrene indenfor Brædstrup Idrætsforening af 1924. De respektive afdelingsformænd besidder hver 1 plads i hovedbestyrelsen jf. § 7. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan alene vedtages af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger har selvstændig økonomi og regnskab. Afdelingernes regnskaber indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924.
 
§ 4
En komite kan nedsættes/optages efter behov. Dog skal komiteens formål ligge inden for rammerne af aktiviteter der kan udbydes i Brædstrup Idrætsforening af 1924. Komiteen skal mindst bestå af en formand og en kasserer. Den enkelte komite har selvstændig økonomi og regnskab. Regnskabet indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924. Forretningsorden for komiteen skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til hver komite.
 
§ 5
Som medlemmer kan optages alle, der vil virke under, og respektere Brædstrup Idrætsforening af 1924s vedtægter. Man er medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, når man har betalt sit kontingent til de respektive afdelinger i regnskabsåret. Passivt medlemskab opnås ved at betale et af bestyrelsen fastsat beløb. pr. år. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere er automatisk medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
 
§ 6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, eller idømme et medlem karantæne, hvis den pågældende person overtræder de for Brædstrup Idrætsforening af 1924 gældende normer og regler. Den pågældende har dog ret til at indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling efter de i § 9 gældende regler.
 
§ 7
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 2 menige medlemmer samt formanden for hver afdeling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Formand og sekretær vælges på ulige årstal, næstformand og kasserer på lige årstal. Halvdelen af afdelingsformændene samt 1 af de menige medlemmer er ligeledes på valg hvert år. Endvidere vælges hvert år en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år. Ingen kan vælges til bestyrelsen, medmindre de er til stede på generalforsamlingen eller forud har givet tilsagn over for bestyrelsen. For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være fyldt 16 år. I tilfælde af udtræden kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem frem til den førstkommende generalforsamling.
Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes af hovedformand, næstformand og hovedkasserer hver for sig. Den øvrige del af bestyrelsen kan disponere i henhold til prokura eller fuldmagt udstedt af hovedformand, næstformand og hovedkasserer i forening.
De respektive afdelinger/komiteer i Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes her ud over, af afdelingsformand og afdelingskasserer, som kan disponere hver for sig.
Ved optagelse af lån eller andre lignende forpligtelser tegnes Brædstrup Idrætsforening af 1924 af den samlede bestyrelse. Dog med de begrænsninger at gældsforpligtelser alene kan indgås af myndige bestyrelsesmedlemmer og at eventuel sikkerhedsstillelse alene må omfatte værdier der er indeholdt i Brædstrup Idrætsforening af 1924.
 
§ 8
Hver afdeling udpeger et udvalg til varetagelse af afdelingens interesser. Udvalgene består af det antal personer som afdelingen finder tilrådeligt, dog mindst afdelingsformand og afdelingskasserer.
 
§ 9
Brædstrup Idrætsforening af 1924s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924
v/hovedformanden til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag (herunder ændringer til vedtægter og forretningsordner.).
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924 i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afvikles.
Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres senest 10 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.
 
Brædstrup Idrætsforening af 1924s regnskabsår går fra den 01. januar til den 31. december. Stemmeret har alle medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924, der er fyldt 14 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et tilstedeværende medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924 ønsker det.
Vedtægtsændringer og øvrige punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed falder forslaget.
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 10 dage før.
 
§ 11
Beslutning om Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen afgøres ved simpelt stemmeflertal – uanset antallet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ved Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning skal Brædstrup Idrætsforening af 1924s formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme i Horsens Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Vedtægter forelagt på generalforsamlingen den 19.03.2009.
 

Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR
BRÆDSTRUP IDRÆTSFORENING AF 1924
 
1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Brædstrup Idrætsforening af 1924 og står til ansvar over for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.
Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte et forretnings-udvalg, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt de menige bestyrelsesmedlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden i samarbejde med bestyrelsen.
 
2.
Der afholdes bestyrelses-/ forretningsudvalgsmøder hver måned, dog undtaget juli og december. Mødeterminerne fastlægges på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås vedtægterne og forretningsordener med henblik på efterlevelse, samt orientering overfor nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen/forretningsudvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i møderne. Ved afstemninger gælder simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, tæller formandens dobbelt.
 
3.
Afdelingsformand/-kasserer kan hver især bemyndige trænere og ledere i de respektive afdelinger til at foretage indkøb hos forretningsdrivende i Brædstrup.
Kassereren i de enkelte afdelinger skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører afdelingens regnskab i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren fører hovedkassen og har den overordnede økonomiske styring af Brædstrup Idrætsforening af 1924, ligeledes i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren opkræver et grundbeløb fra hver afdeling pr. medlem. Beløbets størrelse vedtages på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte at der ikke skal opkræves grundbeløb for bestemte aldersgrupper. Samtidig fastsættes også kontingentet for passivt medlemskab af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Afdelingsbudgetter skal fremlægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned før aktivitetens opstart. Budgetterne opdeles efter sommer- og vinteraktiviteter inden for Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Hver afdelings/komites økonomi skal balancere. Til styring af dette forhold er hver afdelingsformand pligtig til løbende at orientere bestyrelsen om afdelingens økonomi.
Bestyrelsen kan godkende lån afdelingerne imellem. Evt. lån skal tilbagebetales efter retningslinier givet fra bestyrelsen.
 
4)
Hver afdeling er forpligtet til at aflevere en skriftlig redegørelse over afdelingens virke i det forgangne regnskabsår til formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924, som herefter indarbejder det som en del af den samlede beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924 til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.
 
 
Forretningsorden vedtaget på generalforsamlingen den 19.03.2009.

Nyheder

Pædofili

Folketinget har ved lov vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser såsom:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15.

Besiddelse af børnepornografi.

Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver Deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.

Brædstrup Idrætsforening af 1924 skal og vil selvfølgelig efterleve denne lov på forsvarlig vis i dagligdagen med udgangspunkt i nogle få og enkle leveregler om adfærd:

– Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

– Klubbens trænere og ledere klæder ikke om sammen med børnene.

– Ingen trænere eller ledere invitere børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret og der er to voksne tilstede.

– Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

– På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

– Mobiltelefoner må ikke medbringes i omklædningsrum.

Æresmedlemmer

Udnævnt i 1949 – Rasmus Hansen
Udnævnt i 1949 – Antonius Mogensen
Udnævnt i 1954 – Chr. Rungholm
Udnævnt i 1984 – Ejner Søndergaard
Udnævnt i 1984 – Kresten Søndergaard
Udnævnt i 1984 – Ove Mikkelsen
Udnævnt i 1994 – Robert Pedersen
Udnævnt i 1999 – Egon Møller Jensen
Udnævnt i 1999 – Poul Erik Holm
Udnævnt i 1999 – Erik Pedersen
Udnævnt i 1999 – Frits Kristoffersen
Udnævnt i 2014 – Kurt Hansen
Udnævnt i 2014 – Frede Benfeldt
Udnævnt i 2014 – Poul Erik Mouritsen

BIF-teltet

Skal du holde fest men lige mangler pladsen, så fortvivl ikke!
Du lejer bare BIF teltet…

Brædstrup IF

Brædstrup IF

Herunder kan du se Brædstrup IF filmen via youtube link:

Brædstrup IF 100 år film

Her er sider om de forskellige aktiviteter, som vi byder på i foreningen,
kig dig endeligt rundt på siderne og se om der er noget som kunne friste dig.

Hovedbestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Formand fodbold

Formand Gymnastik

Formand Badminton

Formand basketball

Formand E-Sport

Formand Volleyball

Webmaster

Persondatalovgivningen

Privatlivspolitik for Brædstrup Idrætsforening
(24-05-2018)

Brædstrup Idrætsforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Brædstrup Idrætsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere og trænere:
– Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
o
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
• Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne privatlivspolitik er vedtaget af Brædstrup Ifs bestyrelse d. 24 maj.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP IDRÆTSFORENING AF 1924

§ 1
Foreningens navn er Brædstrup Idrætsforening af 1924. Brædstrup Idrætsforening af 1924 er hjemmehørende i Horsens Kommune.
 
§ 2
Brædstrup Idrætsforening af 1924s formål er at virke til gavn for idrættens fremme i Horsens Kommune. Brædstrup Idrætsforening af 1924 skal være tilsluttet de hovedforeninger, der er mest formålstjenlige for Brædstrup Idrætsforening af 1924s aktiviteter.
 
§ 3
Brædstrup Idrætsforening af 1924 består af lige så mange afdelinger, som der er idrætsgrene indenfor Brædstrup Idrætsforening af 1924. De respektive afdelingsformænd besidder hver 1 plads i hovedbestyrelsen jf. § 7. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger kan alene vedtages af generalforsamlingen. De enkelte afdelinger har selvstændig økonomi og regnskab. Afdelingernes regnskaber indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924.
 
§ 4
En komite kan nedsættes/optages efter behov. Dog skal komiteens formål ligge inden for rammerne af aktiviteter der kan udbydes i Brædstrup Idrætsforening af 1924. Komiteen skal mindst bestå af en formand og en kasserer. Den enkelte komite har selvstændig økonomi og regnskab. Regnskabet indgår i det samlede regnskab for Brædstrup Idrætsforening af 1924. Forretningsorden for komiteen skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til hver komite.
 
§ 5
Som medlemmer kan optages alle, der vil virke under, og respektere Brædstrup Idrætsforening af 1924s vedtægter. Man er medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, når man har betalt sit kontingent til de respektive afdelinger i regnskabsåret. Passivt medlemskab opnås ved at betale et af bestyrelsen fastsat beløb. pr. år. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere er automatisk medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
 
§ 6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924, eller idømme et medlem karantæne, hvis den pågældende person overtræder de for Brædstrup Idrætsforening af 1924 gældende normer og regler. Den pågældende har dog ret til at indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling efter de i § 9 gældende regler.
 
§ 7
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 2 menige medlemmer samt formanden for hver afdeling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Formand og sekretær vælges på ulige årstal, næstformand og kasserer på lige årstal. Halvdelen af afdelingsformændene samt 1 af de menige medlemmer er ligeledes på valg hvert år. Endvidere vælges hvert år en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år. Ingen kan vælges til bestyrelsen, medmindre de er til stede på generalforsamlingen eller forud har givet tilsagn over for bestyrelsen. For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være fyldt 16 år. I tilfælde af udtræden kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem frem til den førstkommende generalforsamling.
Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes af hovedformand, næstformand og hovedkasserer hver for sig. Den øvrige del af bestyrelsen kan disponere i henhold til prokura eller fuldmagt udstedt af hovedformand, næstformand og hovedkasserer i forening.
De respektive afdelinger/komiteer i Brædstrup Idrætsforening af 1924 tegnes her ud over, af afdelingsformand og afdelingskasserer, som kan disponere hver for sig.
Ved optagelse af lån eller andre lignende forpligtelser tegnes Brædstrup Idrætsforening af 1924 af den samlede bestyrelse. Dog med de begrænsninger at gældsforpligtelser alene kan indgås af myndige bestyrelsesmedlemmer og at eventuel sikkerhedsstillelse alene må omfatte værdier der er indeholdt i Brædstrup Idrætsforening af 1924.
 
§ 8
Hver afdeling udpeger et udvalg til varetagelse af afdelingens interesser. Udvalgene består af det antal personer som afdelingen finder tilrådeligt, dog mindst afdelingsformand og afdelingskasserer.
 
§ 9
Brædstrup Idrætsforening af 1924s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924
v/hovedformanden til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag (herunder ændringer til vedtægter og forretningsordner.).
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924 i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afvikles.
Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres senest 10 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.
 
Brædstrup Idrætsforening af 1924s regnskabsår går fra den 01. januar til den 31. december. Stemmeret har alle medlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924, der er fyldt 14 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et tilstedeværende medlem af Brædstrup Idrætsforening af 1924 ønsker det.
Vedtægtsændringer og øvrige punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed falder forslaget.
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 10 dage før.
 
§ 11
Beslutning om Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen afgøres ved simpelt stemmeflertal – uanset antallet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ved Brædstrup Idrætsforening af 1924s opløsning skal Brædstrup Idrætsforening af 1924s formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme i Horsens Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Vedtægter forelagt på generalforsamlingen den 19.03.2009.
 

Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR
BRÆDSTRUP IDRÆTSFORENING AF 1924
 
1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Brædstrup Idrætsforening af 1924 og står til ansvar over for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.
Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte et forretnings-udvalg, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt de menige bestyrelsesmedlemmer af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden i samarbejde med bestyrelsen.
 
2.
Der afholdes bestyrelses-/ forretningsudvalgsmøder hver måned, dog undtaget juli og december. Mødeterminerne fastlægges på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås vedtægterne og forretningsordener med henblik på efterlevelse, samt orientering overfor nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen/forretningsudvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i møderne. Ved afstemninger gælder simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, tæller formandens dobbelt.
 
3.
Afdelingsformand/-kasserer kan hver især bemyndige trænere og ledere i de respektive afdelinger til at foretage indkøb hos forretningsdrivende i Brædstrup.
Kassereren i de enkelte afdelinger skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører afdelingens regnskab i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren fører hovedkassen og har den overordnede økonomiske styring af Brædstrup Idrætsforening af 1924, ligeledes i henhold til lovgivningens bestemmelser og regler herom.
Hovedkassereren opkræver et grundbeløb fra hver afdeling pr. medlem. Beløbets størrelse vedtages på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte at der ikke skal opkræves grundbeløb for bestemte aldersgrupper. Samtidig fastsættes også kontingentet for passivt medlemskab af Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Afdelingsbudgetter skal fremlægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned før aktivitetens opstart. Budgetterne opdeles efter sommer- og vinteraktiviteter inden for Brædstrup Idrætsforening af 1924.
Hver afdelings/komites økonomi skal balancere. Til styring af dette forhold er hver afdelingsformand pligtig til løbende at orientere bestyrelsen om afdelingens økonomi.
Bestyrelsen kan godkende lån afdelingerne imellem. Evt. lån skal tilbagebetales efter retningslinier givet fra bestyrelsen.
 
4)
Hver afdeling er forpligtet til at aflevere en skriftlig redegørelse over afdelingens virke i det forgangne regnskabsår til formanden for Brædstrup Idrætsforening af 1924, som herefter indarbejder det som en del af den samlede beretning for Brædstrup Idrætsforening af 1924 til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.
 
 
Forretningsorden vedtaget på generalforsamlingen den 19.03.2009.

Nyheder

Pædofili

Folketinget har ved lov vedtaget, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser såsom:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15.

Besiddelse af børnepornografi.

Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver Deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.

Brædstrup Idrætsforening af 1924 skal og vil selvfølgelig efterleve denne lov på forsvarlig vis i dagligdagen med udgangspunkt i nogle få og enkle leveregler om adfærd:

– Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

– Klubbens trænere og ledere klæder ikke om sammen med børnene.

– Ingen trænere eller ledere invitere børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret og der er to voksne tilstede.

– Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

– På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

– Mobiltelefoner må ikke medbringes i omklædningsrum.

Æresmedlemmer

Udnævnt i 1949 – Rasmus Hansen
Udnævnt i 1949 – Antonius Mogensen
Udnævnt i 1954 – Chr. Rungholm
Udnævnt i 1984 – Ejner Søndergaard
Udnævnt i 1984 – Kresten Søndergaard
Udnævnt i 1984 – Ove Mikkelsen
Udnævnt i 1994 – Robert Pedersen
Udnævnt i 1999 – Egon Møller Jensen
Udnævnt i 1999 – Poul Erik Holm
Udnævnt i 1999 – Erik Pedersen
Udnævnt i 1999 – Frits Kristoffersen
Udnævnt i 2014 – Kurt Hansen
Udnævnt i 2014 – Frede Benfeldt
Udnævnt i 2014 – Poul Erik Mouritsen
Udnævnt i 2014 – Jens Frederik Jensen

BIF-teltet

Skal du holde fest men lige mangler pladsen, så fortvivl ikke!
Du lejer bare BIF teltet…