BIFs venner

Om bifs venner

Generalforsamling 2020, blev aflyst i første omgang pga. coruna situationen, men nu vil den blive afholdt onsdag d. 17-6-2020, dagsorden kan ses i linket herunder.

Brædstrup Idrætsforenings Venner blev stiftet den 31. januar 1973, som støtteforening til Brædstrup Idrætsforening af 1924, med det formål at yde økonomisk støtte til almene idrætsformål bl.a. ungdomsarbejde og træneruddannelse – dog fortrinsvis fodboldformål. De økonomiske midler fremskaffes ved:
1. Medlemmer:
Årligt kontingent p.t. kr. 100,00.

Desuden kan alle tegne sig for et beløb for seniorfodboldafdelingens bedste holds vundne og uafgjorte kampe. For vundne kampe betales p.t. kr. 5,00. For uafgjorte kampe betales p.t. kr. 3,00.

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

2. Bandereklamer:
Ved at tegne kontrakt om reklamebande på Brædstrup Stadion er erhvervslivet med til at støtte Brædstrup IF, samt være med til at danne en smuk ramme om aktiviteterne omkring opvisningsbanen.

Bandelejen koster p.t. årligt kr. 650,00 + moms.
Bande med reklame på begge sider koster p.t. kr. 950,00 + moms.

Interesserede er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

3. Lotteri:
Lotteri er afholdt hvert år siden 1989. Bortlodningen afholdes i tidsrummet 1. august til 30. september. Indtil 2001 bestod lotteriet af 300 lodsedler. På grund af lang venteliste for køb af lodseddel, blev antallet i 2002 forhøjet til 350. I 2010 blev antallet af lodsedler forhøjet til 400.

Der trækkes lod om følgende gevinster:

Hovedgevinst:
1 stk. gavekort á kr. 5.000,00.

Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00.
10 stk. gavekort á kr. 500,00.
10 stk. gavekort á kr. 200,00.
10 stk. gavekort á kr. 100,00.

Der er p.t. ingen ledige lodsedler, men interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at komme i betragtning, hvis der skulle blive ledige lodsedler.

Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Medlem

Referat/Beretninger

Årsberetning BIF’s Venner 2019

Så lykkedes det endelig at blive samlet til vores generalforsamling. Det er nok de færreste af os mig selv inklusiv, der helt var forberedt på, hvorledes COVID-19 ville sætte sit præg på første halve år af 2020.

Jeg håber og tror på, at vi nu må være igennem det værste, og alle vores aktive i foreningen igen kan mødes omkring alle de sportslige aktiviteter som BIF tilbyder.

Vores mødeaktivitet i Vennerne har naturligvis også været på standby i den sidste tid, men heldigvis nåede vi en masse, inden vi lukkede Danmark helt ned. Vi har som alle foregående år, støttet bredt og med midler, der gør en forskel i klubben, hvilke vender jeg tilbage til.

I min seneste beretning, opfordrede jeg BIF til, at aktivere de yngre frivillige til at deltage i Nytårstaffel. Jeg synes den opfordring blev efterlevet, da vi havde fornøjelsen af en stand up Lars Dons. Om det havde den ønskede effekt kan diskuteres, men fra BIF’s side blev forsøget gjort. Vi i Vennerne kvitterede for at der blev lyttet, og sponsorerede dette indslag. Dette var et ekstraordineret tilskud, og BIF må ikke forvente at vi fremover støtter den slags aktiviteter.

Vi har gennem året også afholdt vores årlige Lotteri. Der blev som vanligt solgt 400 lodder, og vinderen af hovedgevinsten blev Fru. Olsen. Dette skete på et lod, der netop var blevet ledigt. Så tøv ikke hvis den situation opstår igen. I forbindelse med lotteriet, er der enkelte der trækker et meget stort læs for at få alle lodder solgt, og der skal som tidligere lyde en kæmpe tak til dem, da vi uden deres hjælp ikke havde noget lotteri.

Vi har en bestyrelse, som er sammensat af dygtige og visionære folk, hvilket giver grundlag for gode meningsudvekslinger, og skaber en god dynamik til vores møder. Møderne skal i sidste ende udmunde i økonomisk støtte til alle afdelinger under BIF, hvilket nedenstående er bevis for lykkedes til fulde. Vi har i løbet af året støttet følgende: Fælles gasgrill til afdelingerne til 3000.- E-Sport 2500.- til mus og måtter, Gymnastik 8000.- til spring sikker instruktøruddannelse, U-15 Drenges Italienstur 12.000.-, DBU-bold 7500.-, badminton 7500.- til bolde og trøjer, Træner/ledertur til pokalfinalen 10.000.-, Standup 7000.-, 40.000.- til fodboldafdelingen, Musik i Gaden 20.000.-. Altså omkring 110.000.-, hvilket jeg i al beskedenhed synes er et både flot og stort beløb.

Årets Biffer blev Michel Blaschke for han utrættelige arbejde for klubben.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Søren Munk for hans arbejde både i bestyrelsen, og hans tilstedeværelse med hjælp til arrangementer på tværs af alle afdelinger.

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer af BIF’s Venner, lodseddelkøberne, bandeindehaverne, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Horsens Folkeblad, Brædstrup Avis, vores skarpsindige revisorer. Derudover en stor tak til bestyrelsen i BIF’s Venner, som yder en stor indsats for at skaffe penge til at understøtte idrætten i BIF.

Formand for BIF’s Venner

Klaus Bjerring 

Årsberetning BIF's Venner 2017

Endnu et spændende år er gået for BIF’s Venner.

Arbejdet i BIF’s Venner er nok ikke det mest krævende, når vi ser på det, der ellers sker i og omkring BIF.

Men vi synes, det er spændende og en stor fornøjelse, at vi kan være med til at støtte op omkring det store arbejde, der udføres i BIF.

Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i BIF’s Venner er meget glade for det store arbejde, der udføres, og ser med glæde på den udvikling og fornyelse, der sker i BIF.

Etablering af en hel ny fodboldafdeling, hvor ungdom og senior er lagt sammen.

Nye udvalg kommer til bl.a. E-Sport, som er et rigtigt spændende tiltag.

Så man må sige, at BIF er med helt fremme i forhold til nye idrætsgrene.

Ligeledes er det glædeligt at se den stabilitet, der kendetegner bestyrelsen i BIF. Dette betyder meget i det daglige arbejde, og man har jo virkelig forstået at få placeret sig med folk i mange udvalg i og omkring BIF. Her tænker jeg blandt andet på Sportshallerne, som jo er meget vigtige for BIF, og ikke mindst det nye Brædstrup Lokalråd. Det er flot, at man har kræfter til at engagere sig på den måde.

Jeg vil ikke fremhæve noget udvalg frem for andre for året, der gik. Det ville være forkert, da vi oplever et meget stort engagement omkring alle udvalg, og det skal der fra BIF’s Venner lyde en stor ros for til alle.

Det undrer dog lidt, at man i det nye fodboldudvalg vælger indtægtsgivende arrangementer fra, som i mange år har bidraget både til økonomi og promovering af udvalget.

Men vi vælger at tro, det er velovervejet, når man vælger at vælge fra og til i forhold til indtjeningen.

Blot skal man huske, at omsætningen og udlodningen i BIF’s Venner er ca. den samme fra år til år, så der kommer alt andet lige ikke flere midler herfra.

Specielt omkring banderne opstår der fra tid til anden tanker om, at de lige så godt kunne ligge i fodboldafdelingen. Man skal blot huske på, at banderne har været en hjertesag for BIF’s Venner i mange år, og der bliver gjort et rigtig stort stykke arbejde hvert år for, at banderne ser pæne ud, og der bliver solgt ledige pladser. Så jeg synes, man skal overveje, om ikke banderne ligger godt, der hvor de er. Frem for at fratage BIF’s Venner deres glæde ved arbejdet. Jeg tvivler alvorligt på, at nogen kan skabe større indtjening på banderne end BIF’s Venner.

I fremtiden kunne det være oplagt, at se på om vedtægterne for BIF’s Venner skal rettes til, så de bedre matcher den bredde, der er opstået i BIF og dermed en lidt anden fordeling af pengene. Dette har der også tidligere været ønsker fremme om fra BIF selv. Men det er klart, at bandelejen er jo skabt omkring fodbold, og derfor er det også naturligt, at disse penge primært tildeles fodbolden. Lotteriet er mere bredt funderet omkring indtjeningen, og derfor kan disse penge bedre bruges til bredden i BIF.

En anden lille bekymring er, at vi engang imellem ser annoncer fra forskellige udvalg, hvor man kan være i tvivl om udvalgets tilhørsforhold. Det er lidt ærgerligt, for det er jo i sidste ende sammenholdet, der gør, at BIF er en stærk og sund forening.

Omkring BIF’s Venner selv, så er året gået med lotteri, udlejning af bander, fastholdelse af medlemmerne, behandling af indkomne ansøgninger samt udnævnelser ved årets Nytårstaffel.

Lotteriet ligger i faste rammer. Der er solgt 400 lodder, som vi plejer. Hovedgevinsten blev vundet af Jørn Søgaard, som fik gevinsten overrakt af Finn Christensen under et spil golf. Så noget vandt han da den dag!

Der skal lyde en stor tak til alle sælgerne, og en særlig tak til Kirsten Olsen og Finn Christensen, som lægger et meget stort stykke arbejde omkring lotteriet.

I forhold til banderne er status, at vi ved udgangen af 2017 havde 76 bandereklamer. 1 stk. mindre end sidste år, men der er udsigt til flere i 2018.

Medlemsmæssigt er vi gået lidt tilbage fra 88 til 83 medlemmer. Måske hænger det lidt sammen med resultaterne. Men vi oplever også, at det ikke er så nemt at få de yngre til at støtte BIF’s Venner.

Vi kan derfor kun opfordre fodboldafdelingen til at støtte op omkring medlemskab af BIF’s Venner.

Vennerne har i 2017 uddelt kr. 64.000,00 til afdelingerne. Heraf kr. 48.000,00 til fodbold + kr. 10.000,00 som er øremærket talentudvikling. Kr. 3.000,00 til gymnastikafdelingen og sidst men ikke mindst kr. 13.000,00 til E-Sport, som hjælp til udstyr i forbindelse med opstarten af afdelingen.

Årets Biffer blev Ole Schultz, som fik udnævnelsen for sit store og vedholdende arbejde som formand i BIF.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Hanne Østergård for hendes ligeledes utrættelige arbejde omkring løbeklubben. Endnu engang stort tillykke til begge.

Til slut vil jeg sige tak til: Bandeindehaverne, medlemmer af BIF’s Venner, lodseddelkøbere, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, vore dygtige revisorer og sidst men ikke mindst bestyrelsen i BIF’s Venner for samarbejdet og nogle hyggelige stunder under møderne.

Formand for BIF’s Venner

Carsten Kjær.

 
 

Vedtægter

BIF`s Venner vedtægter

§ 1. Foreningens navn er “B.I.F.s Venner”. Dens hjemsted er Brædstrup.

§ 2. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til almene idrætsformål i B.I.F. bl.a. ungdomsarbejde og træneruddannelse – dog fortrinsvis fodboldformål.

§ 3. Foreningens medlemmer forpligter sig til at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves en gang årligt. Endvidere kan medlemmer og ikke medlemmer forpligtende tegne sig for et af generalforsamlingen fastsat beløb for fodboldafdelingens bedste holds vundne og uafgjorte turneringskampe. Dette beløb opgøres samlet for både forårs- og efterårsturneringen og opkræves sammen med det kommende års kontingent.

§ 4. Som medlemmer optages alle, der forpligtiger sig til at opfylde 1. punktum af § 3.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 2 medlemmer i lige år. På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Valgene finder sted ved simpel stemmeflertal.

Intet medlem af BIFs Venners bestyrelse kan samtidig være medlem af BIFs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem på det første møde efter generalforsamlingen. Mødet skal afholdes senest én måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter – herunder fordelingen af den økonomiske støtte.

Foreningen forpligtes i alle forhold ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura udstedt af den samlede bestyrelse.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres senest 8 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg:
a. 2 medlemmer af bestyrelsen (3 medlemmer af bestyrelsen)
b. 1 bestyrelsessuppleant
c. 1 revisor
d. 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
§ 7. Egon Møller Jensens mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontantbeløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i “Egons ånd”.
Mindeprisen uddeles når der er mulighed herfor. Der kan i samme år uddeles op til 2 mindepriser.

Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:

a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække.

b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF.

c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen
til fremtiden i BIF

d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem flere år.

§ 8. Vedtægtsændringer kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 8 dage før.

§ 10. Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder dens midler Brædstrup Idrætsforening af 1924.

§ 11. Nuværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling onsdag den 31. januar 1973.

Omskrevet første gang marts 1988.
Omskrevet anden gang 20. december 2011.

Nyheder

Her kan du læse det seneste års nyheder fra BIFs Venner. Er du interesseret i oplysninger fra tidligere år, finder du det under “Arkiv”.

Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2020 gav følgende sammensætning af BIF’s Venners bestyrelse:

 • Formand Klaus Bjerring
 • Næstformand Henrik Daugaard
 • Kasserer Ole Meiner Jensen
 • Sekretær Thomas Westermann
 • Menig medlem Søren Møller

årets biffer

Herover ses modtageren af årets Biffer 2019 Michel Blaschke.

 

“Årets Biffer” er en påskønnelse, som BIFs Venner uddeler til en person/personer, der i løbet af året har gjort en særlig indsats i BIF.

Udnævnelsen blev til og med 2007 foretaget ved “BIF Festen”.

Fra 2008 har BIFs Nytårstaffel i januar måned været rammen for udnævnelsen af “Årets Biffer”.


Oversigt over “Årets Biffer” fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1979:

1979 Egon Møller Jensen

1980 Eigil Olsen

1981 Børge Reinholdt Andersen

1982 Bente Lorentzen

1983 Per Kaarup

1984 Henning Andersen

1985 Poul Erik Mouritsen

1986 Annie Dalhoff

1987 Anders Andersen

1988 Frits Kristoffersen

1989 Erik Jensen

1990 Henning Møller

1991 Bo Stræde Jensen

1992 Frede Benfeldt

1993 Jens Frederik Jensen

1994 Kioskdamerne

(Irene Benfeldt, Runa Brønd, Sonja Dalgård, Lissy Jensen, Ebba Kristensen, Lone Lau,

Birgit Møller, Kirsten Olsen og Lilian Trans)

1995 Jørgen Sloth Frandsen

1996 Lene Pedersen

1997 Poul Erik Holm

1998 Kurt Hansen

1999 Thorkild Brønd

2000 Annette Schmidt

2001 Ole Røjgaard Andersen

2002 Finn Weel Jensen

2003 Kurt Sørensen

2004 Carsten Kjær

2005 Marianne Lund Kristensen

2006 Claus Kyed og Susanne Jensen

2007 Jane og Peter Bønnelykke

2008 Ole Pedersen

2009 Maria Bønnelykke

2010 Brian Eskildsen

2011 Carl Blaschke

2012 Ellinor Weisbjerg

2013 Poul Wohlert og Steffen Gammelgaard

2014 Solvejg Vissing

2015 Michael Spørring

2016 Rikke Lund Frederiksen

2017 Ole Finnemann Schultz

2018 Tue, Allan og Per

2019 Michel Blaschke

JUBI Biffer

Jubi-Biffer.
Ved BIFs 60 års jubilæum i 1984 fik den daværende bestyrelse i BIFs Venner ideen til en ny udnævnelse til en person, som man syntes havde gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde for BIF, nemlig en “Jubi-Biffer”.

Oversigt over “Jubi-Biffer” fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1984:
1984 – BIFs 60 års Jubilæum – Egon Møller Jensen

1994 – BIFs 70 års Jubilæum – Frits Kristoffersen

1999 – BIFs 75 års Jubilæum – Poul Erik Holm

2004 – BIFs 80 års Jubilæum – Frede Benfeldt

2014 – BIFs 90 års Jubilæum – Ole Røjgaard Andersen


Jubi-Biffer 2014.

Som ved tidligere jubilæumsarrangementer siden 1984 havde BIFs Venner også ved BIFs 90 års jubilæumsreception, der blev afholdt den 24.10.2014 i klubhuset, besluttet at udnævne er Jubi-Biffer.

Udnævnelsen går til en person, som har gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde i BIF.


Som Poul Erik Holm, der på vegne af BIFs Venner forestod udnævnelsen, indledte:

“Lidt utraditionelt har BIFs venner i forbindelse med BIFs 90 års jubilæum, bedt mig interviewe en person, der har været med i rigtig mange af de 90 år.

Jeg har valgt dig, Ole Røjgaard Andersen, som har været i BIF i næsten halvdelen af de 90 år”.


Herefter fulgte et både seriøst og muntert interview, hvor Oles engagement i BIF blev kortlagt lige fra tiden som:

 • Aktiv fodboldspiller på både senior- og firmahold, dengang man havde udendørs
 • firmafodboldturnering
 • Træner for Lilleput 1973, som sønnen Lars spillede på. Holdet blev kredsvinder 1973.
 • Holdleder for drenge-, junior- og ynglingespillere i perioden fra 1975 til 1980.
 • Ynglingeholdet blev kredsvinder i 1980.
 • Deltager i HIK i 1973 og 1974 samt i 1975 ved HIKs 75 års jubilæum.
 • Deltager ved udvekslingen i 1979 og 1980 med ynglingeholdet i Beerfelden i Odenwald i det sydlige Tyskland.


Og fra 1991 til 2003 som et meget aktivt medlem af badmintonudvalget, hvor Ole, udover at være med til at indføre betaling før fordeling af spilletider, også gjorde en meget aktiv indsats ved bl.a.:

 • Motionsbadminton/torsdagsbadminton i Brædstrup Hallen
 • Sommerbadminton
 • Maratonbadminton
 • Livlig Lørdag fra 1996
 • Badminton By Night
  Motionsdag
 • Julestævne


Da Ole ikke kunne svare på interviewerens afsluttende spørgsmål: “Ole, kan du mærke, hvor alt det her bærer hen”, kunne Poul Erik både for Ole og alle de tilstedeværende meddele, at BIFs Venner vil påskønne det store arbejde, der er blevet udført i BIF fra starten af 1970’erne til nu ved at udnævne Ole Røjgaard Andersen til


Jubi-Biffer i Jubilæumsåret 2014.


Som det synlige bevis på udnævnelsen fulgte et diplom samt en gave fra BIFs Venner.

Der var desuden blomster og en tak til Bente.

 
 

Mindepris

Herover ses modtageren af Egon Møller Jensens mindepris 2019 Søren Munk.

Egon Møller Jensens Mindepris.

Efter Egon Møller Jensens alt for tidlige død besluttede BIFs Venners bestyrelse sig for at oprette en “Mindepris” til minde om Egon, og det kæmpearbejde Egon gennem mange år har lagt i BIF.

Følgende blev i 2011 indføjet i BIFs Venners vedtægter:

Egon Møller Jensens Mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontant beløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i “Egons ånd”.

Mindeprisen uddeles når der er behov herfor. Der kan i samme år uddeles op til 2 mindepriser.

Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde en eller flere af nedennævnte kriterier:

a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække.

b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF.

c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden

i BIF.

d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem en årrække.

Mindeprisen uddeles ved BIFs Nytårstaffel i januar måned.

Oversigt over modtagere af “Egon Møller Jensens Mindepris”:

2011 Frits Kristoffersen

2012 Frede Benfeldt og Poul Erik Mouritsen

2013 Kurt Hansen

2014 Michel Blaschke

2015 Ole Finnemann Schultz

2016 Maria Bønnelykke

2017 Hanne Østergaard Hansen

2018 Kim Eliseholm

2019 Søren Munk

Arkiv

Arrangementer igennem tiderne

Knæjt-Awten:

Fra 2002 til 2007 var BIFs Venner arrangør af den ultimative mandeaften, hvor man sammen med gode venner, kolleger m.v. kunne få rørt lattermusklerne, sangstemmen samt hørt nogle gode historier.

Knæjt-Awten var:

· For alle knæjte over 18 år!
· Stedet, hvor mænd kunne være mænd!
· Kvinder ingen adgang!
· Underholdning af libitum!
 
Menu:
· Sild
· Stegt flæsk m/persillesovs
Knæjt-Awten blev afholdt i maj måned, men er indtil videre sat på stand-by.

Tøse-Awten:

I 2006 og 2007 var BIFs Venner arrangør af den ultimative tøseaften. Tøse-Awten blev arrangeret efter samme koncept som Knæjt-Awten.

BIF-Fest:
Årets fest for ALLE medlemmer af Brædstrup Idrætsforening. Festen, hvor man på tværs af idræts-grene/afdelinger hygger sig med noget godt mad og musik, og hvor afdelingerne kan påskønne ledere, spillere eller andre aktive, der i løbet af året eller på anden måde har gjort sig fortjent til at blive hædret.

Det er også aftenen, hvor BIFs Venner giver en økonomisk påskønnelse til afdelingerne, og ikke mindst – aftenens højdepunkt – udnævnelsen af “ÅRETS BIFFER”.

BIF-Festen afholdes i oktober måned.

Den sidste BIF-Fest blev afholdt i 2007.
Påskønnelser, udnævnelser m.m. er siden foretaget ved den årlige “Nytårstaffel”, der arrangeres af BIF i januar måned.

Om bifs venner

Om bifs venner

Generalforsamling 2020, blev aflyst i første omgang pga. coruna situationen, men nu vil den blive afholdt onsdag d. 17-6-2020, dagsorden kan ses i linket herunder.

Brædstrup Idrætsforenings Venner blev stiftet den 31. januar 1973, som støtteforening til Brædstrup Idrætsforening af 1924, med det formål at yde økonomisk støtte til almene idrætsformål bl.a. ungdomsarbejde og træneruddannelse – dog fortrinsvis fodboldformål. De økonomiske midler fremskaffes ved:
1. Medlemmer:
Årligt kontingent p.t. kr. 100,00.

Desuden kan alle tegne sig for et beløb for seniorfodboldafdelingens bedste holds vundne og uafgjorte kampe. For vundne kampe betales p.t. kr. 5,00. For uafgjorte kampe betales p.t. kr. 3,00.

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

2. Bandereklamer:
Ved at tegne kontrakt om reklamebande på Brædstrup Stadion er erhvervslivet med til at støtte Brædstrup IF, samt være med til at danne en smuk ramme om aktiviteterne omkring opvisningsbanen.

Bandelejen koster p.t. årligt kr. 650,00 + moms.
Bande med reklame på begge sider koster p.t. kr. 950,00 + moms.

Interesserede er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

3. Lotteri:
Lotteri er afholdt hvert år siden 1989. Bortlodningen afholdes i tidsrummet 1. august til 30. september. Indtil 2001 bestod lotteriet af 300 lodsedler. På grund af lang venteliste for køb af lodseddel, blev antallet i 2002 forhøjet til 350. I 2010 blev antallet af lodsedler forhøjet til 400.

Der trækkes lod om følgende gevinster:

Hovedgevinst:
1 stk. gavekort á kr. 5.000,00.

Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00.
10 stk. gavekort á kr. 500,00.
10 stk. gavekort á kr. 200,00.
10 stk. gavekort á kr. 100,00.

Der er p.t. ingen ledige lodsedler, men interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at komme i betragtning, hvis der skulle blive ledige lodsedler.

Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Medlem

Referat/Beretninger

Årsberetning BIF’s Venner 2019

Så lykkedes det endelig at blive samlet til vores generalforsamling. Det er nok de færreste af os mig selv inklusiv, der helt var forberedt på, hvorledes COVID-19 ville sætte sit præg på første halve år af 2020.

Jeg håber og tror på, at vi nu må være igennem det værste, og alle vores aktive i foreningen igen kan mødes omkring alle de sportslige aktiviteter som BIF tilbyder.

Vores mødeaktivitet i Vennerne har naturligvis også været på standby i den sidste tid, men heldigvis nåede vi en masse, inden vi lukkede Danmark helt ned. Vi har som alle foregående år, støttet bredt og med midler, der gør en forskel i klubben, hvilke vender jeg tilbage til.

I min seneste beretning, opfordrede jeg BIF til, at aktivere de yngre frivillige til at deltage i Nytårstaffel. Jeg synes den opfordring blev efterlevet, da vi havde fornøjelsen af en stand up Lars Dons. Om det havde den ønskede effekt kan diskuteres, men fra BIF’s side blev forsøget gjort. Vi i Vennerne kvitterede for at der blev lyttet, og sponsorerede dette indslag. Dette var et ekstraordineret tilskud, og BIF må ikke forvente at vi fremover støtter den slags aktiviteter.

Vi har gennem året også afholdt vores årlige Lotteri. Der blev som vanligt solgt 400 lodder, og vinderen af hovedgevinsten blev Fru. Olsen. Dette skete på et lod, der netop var blevet ledigt. Så tøv ikke hvis den situation opstår igen. I forbindelse med lotteriet, er der enkelte der trækker et meget stort læs for at få alle lodder solgt, og der skal som tidligere lyde en kæmpe tak til dem, da vi uden deres hjælp ikke havde noget lotteri.

Vi har en bestyrelse, som er sammensat af dygtige og visionære folk, hvilket giver grundlag for gode meningsudvekslinger, og skaber en god dynamik til vores møder. Møderne skal i sidste ende udmunde i økonomisk støtte til alle afdelinger under BIF, hvilket nedenstående er bevis for lykkedes til fulde. Vi har i løbet af året støttet følgende: Fælles gasgrill til afdelingerne til 3000.- E-Sport 2500.- til mus og måtter, Gymnastik 8000.- til spring sikker instruktøruddannelse, U-15 Drenges Italienstur 12.000.-, DBU-bold 7500.-, badminton 7500.- til bolde og trøjer, Træner/ledertur til pokalfinalen 10.000.-, Standup 7000.-, 40.000.- til fodboldafdelingen, Musik i Gaden 20.000.-. Altså omkring 110.000.-, hvilket jeg i al beskedenhed synes er et både flot og stort beløb.

Årets Biffer blev Michel Blaschke for han utrættelige arbejde for klubben.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Søren Munk for hans arbejde både i bestyrelsen, og hans tilstedeværelse med hjælp til arrangementer på tværs af alle afdelinger.

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer af BIF’s Venner, lodseddelkøberne, bandeindehaverne, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Horsens Folkeblad, Brædstrup Avis, vores skarpsindige revisorer. Derudover en stor tak til bestyrelsen i BIF’s Venner, som yder en stor indsats for at skaffe penge til at understøtte idrætten i BIF.

Formand for BIF’s Venner

Klaus Bjerring 

Årsberetning BIF's Venner 2017

Endnu et spændende år er gået for BIF’s Venner.

Arbejdet i BIF’s Venner er nok ikke det mest krævende, når vi ser på det, der ellers sker i og omkring BIF.

Men vi synes, det er spændende og en stor fornøjelse, at vi kan være med til at støtte op omkring det store arbejde, der udføres i BIF.

Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i BIF’s Venner er meget glade for det store arbejde, der udføres, og ser med glæde på den udvikling og fornyelse, der sker i BIF.

Etablering af en hel ny fodboldafdeling, hvor ungdom og senior er lagt sammen.

Nye udvalg kommer til bl.a. E-Sport, som er et rigtigt spændende tiltag.

Så man må sige, at BIF er med helt fremme i forhold til nye idrætsgrene.

Ligeledes er det glædeligt at se den stabilitet, der kendetegner bestyrelsen i BIF. Dette betyder meget i det daglige arbejde, og man har jo virkelig forstået at få placeret sig med folk i mange udvalg i og omkring BIF. Her tænker jeg blandt andet på Sportshallerne, som jo er meget vigtige for BIF, og ikke mindst det nye Brædstrup Lokalråd. Det er flot, at man har kræfter til at engagere sig på den måde.

Jeg vil ikke fremhæve noget udvalg frem for andre for året, der gik. Det ville være forkert, da vi oplever et meget stort engagement omkring alle udvalg, og det skal der fra BIF’s Venner lyde en stor ros for til alle.

Det undrer dog lidt, at man i det nye fodboldudvalg vælger indtægtsgivende arrangementer fra, som i mange år har bidraget både til økonomi og promovering af udvalget.

Men vi vælger at tro, det er velovervejet, når man vælger at vælge fra og til i forhold til indtjeningen.

Blot skal man huske, at omsætningen og udlodningen i BIF’s Venner er ca. den samme fra år til år, så der kommer alt andet lige ikke flere midler herfra.

Specielt omkring banderne opstår der fra tid til anden tanker om, at de lige så godt kunne ligge i fodboldafdelingen. Man skal blot huske på, at banderne har været en hjertesag for BIF’s Venner i mange år, og der bliver gjort et rigtig stort stykke arbejde hvert år for, at banderne ser pæne ud, og der bliver solgt ledige pladser. Så jeg synes, man skal overveje, om ikke banderne ligger godt, der hvor de er. Frem for at fratage BIF’s Venner deres glæde ved arbejdet. Jeg tvivler alvorligt på, at nogen kan skabe større indtjening på banderne end BIF’s Venner.

I fremtiden kunne det være oplagt, at se på om vedtægterne for BIF’s Venner skal rettes til, så de bedre matcher den bredde, der er opstået i BIF og dermed en lidt anden fordeling af pengene. Dette har der også tidligere været ønsker fremme om fra BIF selv. Men det er klart, at bandelejen er jo skabt omkring fodbold, og derfor er det også naturligt, at disse penge primært tildeles fodbolden. Lotteriet er mere bredt funderet omkring indtjeningen, og derfor kan disse penge bedre bruges til bredden i BIF.

En anden lille bekymring er, at vi engang imellem ser annoncer fra forskellige udvalg, hvor man kan være i tvivl om udvalgets tilhørsforhold. Det er lidt ærgerligt, for det er jo i sidste ende sammenholdet, der gør, at BIF er en stærk og sund forening.

Omkring BIF’s Venner selv, så er året gået med lotteri, udlejning af bander, fastholdelse af medlemmerne, behandling af indkomne ansøgninger samt udnævnelser ved årets Nytårstaffel.

Lotteriet ligger i faste rammer. Der er solgt 400 lodder, som vi plejer. Hovedgevinsten blev vundet af Jørn Søgaard, som fik gevinsten overrakt af Finn Christensen under et spil golf. Så noget vandt han da den dag!

Der skal lyde en stor tak til alle sælgerne, og en særlig tak til Kirsten Olsen og Finn Christensen, som lægger et meget stort stykke arbejde omkring lotteriet.

I forhold til banderne er status, at vi ved udgangen af 2017 havde 76 bandereklamer. 1 stk. mindre end sidste år, men der er udsigt til flere i 2018.

Medlemsmæssigt er vi gået lidt tilbage fra 88 til 83 medlemmer. Måske hænger det lidt sammen med resultaterne. Men vi oplever også, at det ikke er så nemt at få de yngre til at støtte BIF’s Venner.

Vi kan derfor kun opfordre fodboldafdelingen til at støtte op omkring medlemskab af BIF’s Venner.

Vennerne har i 2017 uddelt kr. 64.000,00 til afdelingerne. Heraf kr. 48.000,00 til fodbold + kr. 10.000,00 som er øremærket talentudvikling. Kr. 3.000,00 til gymnastikafdelingen og sidst men ikke mindst kr. 13.000,00 til E-Sport, som hjælp til udstyr i forbindelse med opstarten af afdelingen.

Årets Biffer blev Ole Schultz, som fik udnævnelsen for sit store og vedholdende arbejde som formand i BIF.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Hanne Østergård for hendes ligeledes utrættelige arbejde omkring løbeklubben. Endnu engang stort tillykke til begge.

Til slut vil jeg sige tak til: Bandeindehaverne, medlemmer af BIF’s Venner, lodseddelkøbere, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, vore dygtige revisorer og sidst men ikke mindst bestyrelsen i BIF’s Venner for samarbejdet og nogle hyggelige stunder under møderne.

Formand for BIF’s Venner

Carsten Kjær.

 
 

Vedtægter

BIF`s Venner vedtægter

§ 1. Foreningens navn er “B.I.F.s Venner”. Dens hjemsted er Brædstrup.

§ 2. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til almene idrætsformål i B.I.F. bl.a. ungdomsarbejde og træneruddannelse – dog fortrinsvis fodboldformål.

§ 3. Foreningens medlemmer forpligter sig til at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves en gang årligt. Endvidere kan medlemmer og ikke medlemmer forpligtende tegne sig for et af generalforsamlingen fastsat beløb for fodboldafdelingens bedste holds vundne og uafgjorte turneringskampe. Dette beløb opgøres samlet for både forårs- og efterårsturneringen og opkræves sammen med det kommende års kontingent.

§ 4. Som medlemmer optages alle, der forpligtiger sig til at opfylde 1. punktum af § 3.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 2 medlemmer i lige år. På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Valgene finder sted ved simpel stemmeflertal.

Intet medlem af BIFs Venners bestyrelse kan samtidig være medlem af BIFs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem på det første møde efter generalforsamlingen. Mødet skal afholdes senest én måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter – herunder fordelingen af den økonomiske støtte.

Foreningen forpligtes i alle forhold ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura udstedt af den samlede bestyrelse.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres senest 8 dage før i Brædstrup Avis med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg:
a. 2 medlemmer af bestyrelsen (3 medlemmer af bestyrelsen)
b. 1 bestyrelsessuppleant
c. 1 revisor
d. 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
§ 7. Egon Møller Jensens mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontantbeløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i “Egons ånd”.
Mindeprisen uddeles når der er mulighed herfor. Der kan i samme år uddeles op til 2 mindepriser.

Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:

a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække.

b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF.

c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen
til fremtiden i BIF

d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem flere år.

§ 8. Vedtægtsændringer kan finde sted ved simpelt stemmeflertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted senest 1 måned efter, kravet er fremsat. Dagsordenen skal bekendtgøres i Brædstrup Avis i forbindelse med indkaldelsen senest 8 dage før.

§ 10. Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder dens midler Brædstrup Idrætsforening af 1924.

§ 11. Nuværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling onsdag den 31. januar 1973.

Omskrevet første gang marts 1988.
Omskrevet anden gang 20. december 2011.

Nyheder

Her kan du læse det seneste års nyheder fra BIFs Venner. Er du interesseret i oplysninger fra tidligere år, finder du det under “Arkiv”.

Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2020 gav følgende sammensætning af BIF’s Venners bestyrelse:

 • Formand Klaus Bjerring
 • Næstformand Henrik Daugaard
 • Kasserer Ole Meiner Jensen
 • Sekretær Thomas Westermann
 • Menig medlem Søren Møller

årets biffer

Herover ses modtageren af årets Biffer 2019 Michel Blaschke.

 

“Årets Biffer” er en påskønnelse, som BIFs Venner uddeler til en person/personer, der i løbet af året har gjort en særlig indsats i BIF.

Udnævnelsen blev til og med 2007 foretaget ved “BIF Festen”.

Fra 2008 har BIFs Nytårstaffel i januar måned været rammen for udnævnelsen af “Årets Biffer”.


Oversigt over “Årets Biffer” fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1979:

1979 Egon Møller Jensen

1980 Eigil Olsen

1981 Børge Reinholdt Andersen

1982 Bente Lorentzen

1983 Per Kaarup

1984 Henning Andersen

1985 Poul Erik Mouritsen

1986 Annie Dalhoff

1987 Anders Andersen

1988 Frits Kristoffersen

1989 Erik Jensen

1990 Henning Møller

1991 Bo Stræde Jensen

1992 Frede Benfeldt

1993 Jens Frederik Jensen

1994 Kioskdamerne

(Irene Benfeldt, Runa Brønd, Sonja Dalgård, Lissy Jensen, Ebba Kristensen, Lone Lau,

Birgit Møller, Kirsten Olsen og Lilian Trans)

1995 Jørgen Sloth Frandsen

1996 Lene Pedersen

1997 Poul Erik Holm

1998 Kurt Hansen

1999 Thorkild Brønd

2000 Annette Schmidt

2001 Ole Røjgaard Andersen

2002 Finn Weel Jensen

2003 Kurt Sørensen

2004 Carsten Kjær

2005 Marianne Lund Kristensen

2006 Claus Kyed og Susanne Jensen

2007 Jane og Peter Bønnelykke

2008 Ole Pedersen

2009 Maria Bønnelykke

2010 Brian Eskildsen

2011 Carl Blaschke

2012 Ellinor Weisbjerg

2013 Poul Wohlert og Steffen Gammelgaard

2014 Solvejg Vissing

2015 Michael Spørring

2016 Rikke Lund Frederiksen

2017 Ole Finnemann Schultz

2018 Tue, Allan og Per

2019 Michel Blaschke

JUBI Biffer

Jubi-Biffer.
Ved BIFs 60 års jubilæum i 1984 fik den daværende bestyrelse i BIFs Venner ideen til en ny udnævnelse til en person, som man syntes havde gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde for BIF, nemlig en “Jubi-Biffer”.

Oversigt over “Jubi-Biffer” fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1984:
1984 – BIFs 60 års Jubilæum – Egon Møller Jensen

1994 – BIFs 70 års Jubilæum – Frits Kristoffersen

1999 – BIFs 75 års Jubilæum – Poul Erik Holm

2004 – BIFs 80 års Jubilæum – Frede Benfeldt

2014 – BIFs 90 års Jubilæum – Ole Røjgaard Andersen


Jubi-Biffer 2014.

Som ved tidligere jubilæumsarrangementer siden 1984 havde BIFs Venner også ved BIFs 90 års jubilæumsreception, der blev afholdt den 24.10.2014 i klubhuset, besluttet at udnævne er Jubi-Biffer.

Udnævnelsen går til en person, som har gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde i BIF.


Som Poul Erik Holm, der på vegne af BIFs Venner forestod udnævnelsen, indledte:

“Lidt utraditionelt har BIFs venner i forbindelse med BIFs 90 års jubilæum, bedt mig interviewe en person, der har været med i rigtig mange af de 90 år.

Jeg har valgt dig, Ole Røjgaard Andersen, som har været i BIF i næsten halvdelen af de 90 år”.


Herefter fulgte et både seriøst og muntert interview, hvor Oles engagement i BIF blev kortlagt lige fra tiden som:

 • Aktiv fodboldspiller på både senior- og firmahold, dengang man havde udendørs
 • firmafodboldturnering
 • Træner for Lilleput 1973, som sønnen Lars spillede på. Holdet blev kredsvinder 1973.
 • Holdleder for drenge-, junior- og ynglingespillere i perioden fra 1975 til 1980.
 • Ynglingeholdet blev kredsvinder i 1980.
 • Deltager i HIK i 1973 og 1974 samt i 1975 ved HIKs 75 års jubilæum.
 • Deltager ved udvekslingen i 1979 og 1980 med ynglingeholdet i Beerfelden i Odenwald i det sydlige Tyskland.


Og fra 1991 til 2003 som et meget aktivt medlem af badmintonudvalget, hvor Ole, udover at være med til at indføre betaling før fordeling af spilletider, også gjorde en meget aktiv indsats ved bl.a.:

 • Motionsbadminton/torsdagsbadminton i Brædstrup Hallen
 • Sommerbadminton
 • Maratonbadminton
 • Livlig Lørdag fra 1996
 • Badminton By Night
  Motionsdag
 • Julestævne


Da Ole ikke kunne svare på interviewerens afsluttende spørgsmål: “Ole, kan du mærke, hvor alt det her bærer hen”, kunne Poul Erik både for Ole og alle de tilstedeværende meddele, at BIFs Venner vil påskønne det store arbejde, der er blevet udført i BIF fra starten af 1970’erne til nu ved at udnævne Ole Røjgaard Andersen til


Jubi-Biffer i Jubilæumsåret 2014.


Som det synlige bevis på udnævnelsen fulgte et diplom samt en gave fra BIFs Venner.

Der var desuden blomster og en tak til Bente.

 
 

Mindepris

Herover ses modtageren af Egon Møller Jensens mindepris 2019 Søren Munk.

Egon Møller Jensens Mindepris.

Efter Egon Møller Jensens alt for tidlige død besluttede BIFs Venners bestyrelse sig for at oprette en “Mindepris” til minde om Egon, og det kæmpearbejde Egon gennem mange år har lagt i BIF.

Følgende blev i 2011 indføjet i BIFs Venners vedtægter:

Egon Møller Jensens Mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontant beløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i “Egons ånd”.

Mindeprisen uddeles når der er behov herfor. Der kan i samme år uddeles op til 2 mindepriser.

Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde en eller flere af nedennævnte kriterier:

a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække.

b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF.

c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden

i BIF.

d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem en årrække.

Mindeprisen uddeles ved BIFs Nytårstaffel i januar måned.

Oversigt over modtagere af “Egon Møller Jensens Mindepris”:

2011 Frits Kristoffersen

2012 Frede Benfeldt og Poul Erik Mouritsen

2013 Kurt Hansen

2014 Michel Blaschke

2015 Ole Finnemann Schultz

2016 Maria Bønnelykke

2017 Hanne Østergaard Hansen

2018 Kim Eliseholm

2019 Søren Munk

Arkiv

Arrangementer igennem tiderne

Knæjt-Awten:

Fra 2002 til 2007 var BIFs Venner arrangør af den ultimative mandeaften, hvor man sammen med gode venner, kolleger m.v. kunne få rørt lattermusklerne, sangstemmen samt hørt nogle gode historier.

Knæjt-Awten var:

· For alle knæjte over 18 år!
· Stedet, hvor mænd kunne være mænd!
· Kvinder ingen adgang!
· Underholdning af libitum!
 
Menu:
· Sild
· Stegt flæsk m/persillesovs
Knæjt-Awten blev afholdt i maj måned, men er indtil videre sat på stand-by.

Tøse-Awten:

I 2006 og 2007 var BIFs Venner arrangør af den ultimative tøseaften. Tøse-Awten blev arrangeret efter samme koncept som Knæjt-Awten.

BIF-Fest:
Årets fest for ALLE medlemmer af Brædstrup Idrætsforening. Festen, hvor man på tværs af idræts-grene/afdelinger hygger sig med noget godt mad og musik, og hvor afdelingerne kan påskønne ledere, spillere eller andre aktive, der i løbet af året eller på anden måde har gjort sig fortjent til at blive hædret.

Det er også aftenen, hvor BIFs Venner giver en økonomisk påskønnelse til afdelingerne, og ikke mindst – aftenens højdepunkt – udnævnelsen af “ÅRETS BIFFER”.

BIF-Festen afholdes i oktober måned.

Den sidste BIF-Fest blev afholdt i 2007.
Påskønnelser, udnævnelser m.m. er siden foretaget ved den årlige “Nytårstaffel”, der arrangeres af BIF i januar måned.